Her er historien om oss OM OSS! En gang i juli 1995 så var det et par tre kamerater som alle hadde Harley og som synes det var på tide å danne en klubb. De satt seg ned og fant ut hvem de skulle invitere til et stiftelsesmøte. Det var 7 aktuelle og 28.07.95 møttes de og ble enige om å starte en klubb. Det var noen forslag til navn, og valget falt på Freedom Hunters HD MC Arendal. Det var full enighet om at klubben skal være nøytral og drives uavhengig av andre. Det skal bare være mannlige medlemmer og alle må ha HD. Det var liten aktivitet fra begynnelsen, men noen ønsket å komme videre. Vi fikk vite at det skulle arrangeres et H-Docn treff i sør og vi meldte vår interesse og fikk oppgaven som tekniske arrangører for treffet. Det var i 1997. Dette er et rent Harley treff og 1999 hadde vi hovedtreffet og da var det 350 på treffet. Vi er ikke lenger arrangør for H-Docn. Ønske om eget klubbhus var der hos en del av oss, vi fant en plass vi skulle kjøpe, men da var ikke alle med og en tid etter dette så var vi 4 medlemmer og vi tok opp en hang som også ønsket å være med videre for å få eget hus. Vi ønsket å kjøpe en plass, men så kom vi over det vi har i dag som vi leide, det skjedde 15.03.99. Det har blitt mange dugnadstimer siden. Vi hadde åpning 1.mai 1999 og det kom venner fra fjern og nær. Vi kjøpte 1.ste etasje i 2005. Sommeren 99 hadde vi party når det var VM i Offshore 1 (Båtracet) . Dette var veldig vellykket og vi arrangerte sammen med Valhall Kristiansand. Vi hadde ca 250 besøkende med en god del overnattingsgjester. I 2000 var det ca 400 stk innom. I 2001 var det enda flere. På høsten 1999 ble det en del snakk om å slå oss sammen med Riders MC i Grimstad. Det var en klubb som hadde holdt på siden 1993. De hadde eget klubbhus i Grimstad med fester og aktiviteter. Det var gutter med samme innstilling og væremåte som oss, så det var ikke så mye diskusjon om dette. Det praktiske var også enkelt, de avviklet sitt klubblokale og tok med seg sitt og sine og gikk inn under samme navn som oss. Vi lagde nye Colors med Freedom Hunters HD MC Arendal og med en redigert versjon av deres midtmerke. Vi hadde new Color-party 22.01.00 med overveldende 160 besøkende fra masse plasser i landet. Der ble vi godt feiret. 20.12.01 valgte 5 stk å gå ut og bli hangchapter til Boozefighters. Dette er noe som skjedde fordi noen ønsket å bli med i noe internasjonalt og større. Vi som er igjen skal drive klubben som før da vi er fornøyd med hva vi har. Vi er alle gode venner, så det er sagt. Klubbhuset er på ca 400 kvm med festlokale/bar, privat, både gjest og privatsoverom, verksted, sveiseavdeling. I dag består klubben av 7 fullverdige medlemmer, 1 Prospect og 1 hangaround .


Here is our story ABOUT US!

Sometime in July 1995, there were a couple off friends who all had Harley's and thought it was time to form a club. They sat down and figured out who to invite to a foundation meeting. There were 7 appropriate and 28.7.95 they met and agreed to start a club. There were some suggestions for names, and the choice fell on Freedom Hunters HD MC Arendal. There was full agreement that we should be neutral and operate the club independently. There must be only male members and all must have HD. There was little activity from the beginning, but some wanted to get ahead. We learned that it would bee arranged an H Docn ralley south, we announced our interest and given the task as technical organizers of the ralley. That was in 1997. This is a clean Harley ralleys and 1999 we had major ralley and then it was 350 on the sight. We are no longer organizer for H-Docn. Desire of own clubhouse was there with a part of us, we found a place we were going to buy, but it was not all that wanted that and we went down to 4 members and we took up a hang who also wanted to go further to get our own house. We wanted to buy a place, but then we came across what we have today that we rented, it happened 3/15/99. There have been many volunteer hours. We had opening 1 May 1999 and it came friends from near and far. We bought 1.st floor in 2005. Summer 99 we had party when it was the World Championships in Offshore 1 (boat race). This was very successful and we arranged together with Valhall Kristiansand. We had about 250 visitors with a great deal overnight guests. In 2000 there were about 400 people. In 2001 there was even more. In autumn 1999 it was some talk about joining forces with Riders MC in Grimstad. It was a club that had dragged on since 1993. They had its own clubhouse in Grimstad with parties and activities. There were guys with the same attitude and demeanor as us, so it was not so much discussion about this. The convenience was also easy, they discontinued their clubhouse and took his and his and entered under the same name as us. We made new Colors of Freedom Hunters HD MC Arendal and with an edited version of their center mark. We had the new Color-party 1/22/00 with overwhelming 160 visitors from lots of places in the country. There we were well celebrated. 20/12/01 chose 5 pieces to go out and be hangchapter to boozefighters. This is something that happened because someone wanted to join a international and larger club. We are left to operate the club as before when we are satisfied with what we have. We are all good friends, so it is said. Club house is approximately 400 sqm with party room / bar, private, both guest and private bedroom, workshop, welding department. Today we are seven full members, one Prospect and one hang.